Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Υπόσχεση


‘Ισχύσατε, χείρες ανειμέναι και γόνατα παραλελυμένα’
‘Γνώσεσθε ότι εγώ ειμι Κύριος, εν τω ανοίξαι με τους τάφους υμών 
του αναγαγείν εκ των τάφων τόν λαόν μου...
Ελάλησα και ποιήσω, λέγει Κύριος’
Χριστός ανέστη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: