Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Σήμερον...

Σήμερον συνέχει τάφος τὸν συνέχοντα παλάμῃ τὴν Κτίσιν, 
καλύπτει λίθος τὸν καλύψαντα ἀρετῇ τοὺς οὐρανούς, 
ὑπνοῖ ἡ ζωή, καὶ ᾍδης τρέμει, καὶ Ἀδὰμ τῶν δεσμῶν ἀπολύεται. 
Δόξα τῇ σῇ οἰκονομίᾳ, δι' ἧς τελέσας πάντα σαββατισμὸν αἰώνιον 
ἐδωρήσω ἡμῖν τὴν παναγίαν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: