Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015

Αρχή σοφίας

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά και πάλι, μέρα που θέλουμε πάντα να τη βλέπουμε με αισιοδοξία και ελπίδα, με μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον (που συνήθως τις θυμόμαστε μέχρι... την επομένη), με σχέδια και όνειρα και ευχές για επιτεύγματα και δημιουργήματα δυσανάλογα με τα δεδομένα που μας άφησε ο προηγούμενος χρόνος και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας. Αφήνοντας λοιπόν παράμερα τις συμβατικές ευχές που όλοι προσφέρουμε άφθονες, ας δούμε τι ζητάει ως δώρο από τον Θεό ένας άρχοντας του λαού του, ο σοφός Σολομών, σε μια εμπνευσμένη προσευχή που ακούμε ως μέρος του τρίτου αναγνώσματος στον εσπερινό της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου που τιμούμε σήμερα: 
     Θεέ πατέρων καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ, δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν καὶ μή με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου. ὅτι ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, ἄνθρωπος ἀσθενὴς καὶ ὀλιγοχρόνιος καὶ ἐλάσσων ἐν συνέσει κρίσεως καὶ νόμων· κἂν γάρ τις ᾖ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σοῦ σοφίας ἀπούσης, εἰς οὐδὲν λογισθήσεται. σύ με προείλω βασιλέα λαοῦ σου καὶ δικαστὴν υἱῶν σου καί θυγατέρων· εἶπας οἰκοδομῆσαι ναὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ σου καὶ ἐν πόλει κατασκηνώσεώς σου θυσιαστήριον, μίμημα σκηνῆς ἁγίας, ἣν προητοίμασας ἀπ᾿ ἀρχῆς. καὶ μετὰ σοῦ ἡ σοφία ἡ εἰδυῖα τὰ ἔργα σου καὶ παροῦσα, ὅτε ἐποίεις τὸν κόσμον, καὶ ἐπισταμένη τί ἀρεστὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ τί εὐθὲς ἐν ἐντολαῖς σου. ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου πέμψον αὐτήν, ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ καὶ γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστι παρά σοί. οἶδε γὰρ ἐκείνη πάντα καὶ συνίει καὶ ὁδηγήσει με ἐν ταῖς πράξεσί μου σωφρόνως καὶ φυλάξει με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς· καὶ ἔσται προσδεκτὰ τὰ ἔργα μου, καὶ διακρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός μου. τίς γὰρ ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν Θεοῦ; ἢ τίς ἐνθυμηθήσεται τί θέλει ὁ Κύριος; λογισμοὶ γὰρ θνητῶν δειλοί, καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν. [Σοφία Σολομώντος 9:1-14]
     Το κείμενο είναι απλό και πάνσοφο. Αν θελήσουμε όλοι, άρχοντες και αρχόμενοι, με την αρχή του χρόνου να ζητήσουμε αυτή την σοφία από τον ‘πάντα διδόντα απλώς’ (= απλόχερα) Θεό, και να την αξιοποιήσουμε ανάλογα, τότε το τούνελ που βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας θα γίνει λιγότερο σκοτεινό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: