Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Ενισχύσεις

Από τα θαυμάσια κείμενα της σημερινής εορτής:
Ισχύσατε χείρες ανειμέναι και γόνατα παραλελυμένα. 

Παρακαλέσατε και είπατε τοις ολιγοψύχοις τη διανοία: ισχύσατε και μη φοβείσθε. 
Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωσι, και ανταποδώσει, αυτός ήξει και σώσει ημάς’ 
[Ησαΐας]
Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττομεν τον έλεον, ου κρύπτομεν την ευεργεσίαν’ 

[Αγ. Σωφρόνιος Ιεροσολύμων]

Δεν υπάρχουν σχόλια: