Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

Απόκρεω

Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου σήμερα, Απόκριες σε απλά ελληνικά, στον προθάλαμο της νηστείας από αύριο, καθώς σήμερα αποχαιρετούμε την κρεοφαγία μέχρι το Πάσχα. Ας σκεφθούμε λίγο κι εκείνους που αναγκαστικά νηστεύουν (διάβαζε πεινούν) όλο το χρόνο. Και ας χρησιμοποιήσουμε ως βοήθημα το δοξαστικό του Όρθρου, σε ήχο α΄:
'Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν·
ἰδοὺ γὰρ παραγέγονε, πλοῦτον ἡμῖν ἀγαθῶν κομίζουσα,
τῶν παθῶν κατευνάζει τὰ οἰδήματα,
καὶ τῷ Δεσπότῃ καταλλάττει τοὺς πταίσαντας·
διὸ μετ' εὐφροσύνης ταύτην ὑποδεξώμεθα, βοῶντες Χριστῷ τῷ Θεῷ,
ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀκατακρίτους ἡμᾶς διαφύλαξον,
δοξολογοῦντάς σε τὸν μόνον ἀναμάρτητον.'Δεν υπάρχουν σχόλια: