Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

ΘεογνωσίαΘεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον,
εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν·
ὅθεν θεογνωσίας πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες,
ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν σε, Φιλάνθρωπε.

Είθε όλοι να οδηγηθούμε σε ‘θεογνωσίας φῶς’ τον καινούργιο χρόνο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: