Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009

Η ελευθερία της λήθης

«Δόξα σοι τω δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.
Η δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται εν ισχύι, η δεξιά σου, Κύριε, έθραυσεν εχθρούς.
Εν τω πλήθει της δόξης σου συνέτριψας τους υπεναντίους.
Ταλαιπωρία εταλαιπωρήσαμεν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής.
Οι αγροί ημών διεμερίσθησαν, οι οίκοι ηρημώθησαν και ημείς περιυβρίσθημεν.
Αυτοί συνεποδίσθησαν και έπεσον, ημείς δεν ανέστημεν και ανωρθώθημεν.
Αλαλάξατε τω Θεώ πάσα η γη, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας. Αλληλούια«.

«...Και ήκεν εφ’ ημάς το έθνος το οπλομάχον και είπον ημίν: ‘κύψατε ίνα παρέλθωμεν’, ο δε λαός Σου ανέστη και εν τω ονόματί Σου ημύνατο αυτούς, και εδίωξεν οπίσω αυτών, και εδίωξεν είς χιλίους και δύο μετεκίνησαν μυριάδας... Επένθησεν η γη, και εκ πάσης οικίας ήρθη ευφροσύνη και χαρά. Και εκλαίομεν ου τους τεθνηκότας ουδέ εθρηνούμεν επ’ αυτούς, αλλ’ εκλαίομεν κλαυθμώ τους εκπορευομένους, ότι ουκ ην επιστρέψαι έτι και ιδείν την γην της πατρίδος αυτών. Ότε δε συνετελέσθη η πονηρία των αμαρτωλών... εβρόντησεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο Ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού... και εγενήθησαν αιχμάλωτοι οι αιχμαλωτεύσαντες ημάς, ότι ημέρα Κυρίου επί πάντα υβριστήν και υπερήφανον και επί πάντα υψηλόν και μετέωρον...»
     [Από την Δοξολογία για την 28η Οκτωβρίου που συνέταξε ο μακαριστός επίσκοπος Κοζάνης Διονύσιος, ευλαβικό μνημόσυνο ‘εις τας προαναπαυσαμένας ψυχάς’, που μας επέτρεψαν να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Eλεύθεροι ακόμη και να ξεχνούμε...]

1 σχόλιο:

Λήμνος είπε...

Από τα πιο συγκινητικά και συγχρόνως παρήγορα και διδακτικά ακούσματα είναι αυτή η δοξολογία. Δυστυχώς ελάχιστοι την ακούν πια. Κάποτε τέτοια μέρα ήταν αυτονόητο για τους ΄Ελληνες να τρέξουν στους ναούς για να ευχαριστήσουν την Παναγία που μας σκέπασε και το Θεό που συνέτριψε τους υπεναντίους στον πόλεμο του '40. Σήμερα δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι το πρωί της 28ης Οκτωβρίου σ' όλους τους ναούς της Ελλάδας τελείται Θεία Λειτουργία και δοξολογία, εκτός από τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης.