Παρασκευή 14 Απριλίου 2017

Δια Σταυρού

"Πᾶσα μὲν οὖν πρᾶξις καὶ θαυματουργία Χριστοῦ μεγίστη καὶ θεία καὶ θαυμαστή, 
ἀλλὰ πάντων ἐστὶ θαυμαστότερον ὁ τίμιος αὐτοῦ σταυρός. 
Δι᾿ οὐδενὸς γὰρ ἑτέρου ὁ θάνατος κατήργηται,
ἡ τοῦ προπάτορος ἁμαρτία λέλυται, 
ὁ ᾅδης ἐσκύλευται, 
ἡ ἀνάστασις δεδώρηται, 
δύναμις ἡμῖν τοῦ καταφρονεῖν τῶν παρόντων καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου δέδοται, 
ἡ πρὸς τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα ἐπάνοδος κατώρθωται, 
πύλαι παραδείσου ἠνοίγησαν, 
ἡ φύσις ἡμῶν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ κεκάθικε, 
τέκνα Θεοῦ καὶ κληρονόμοι γεγόναμεν, 
εἰ μὴ διὰ τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Διὰ σταυροῦ γὰρ ταῦτα πάντα κατώρθωται."
[Ιω. Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, κεφ. 84]

Δεν υπάρχουν σχόλια: