Κυριακή 8 Απριλίου 2018

Κάθοδος και Ανάσταση

«Ἄνω σε ἐν θρόνῳ, καὶ κάτω ἐν τάφῳ τὰ ὑπερκόσμια καὶ ὑποχθόνια κατανοοῦντα, Σωτήρ μου, ἐδονεῖτο τῇ νεκρώσει σου· ὑπὲρ νοῦν ὡράθης γάρ, νεκρὸς ζωαρχικώτατος».

     ‘Με το σώμα και με τη Θεότητα μπήκε στον τάφο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διότι η Θεότητα ενώθηκε σε ακραίο βαθμό με την σάρκα. Συνυπήρχε και με τον ληστή στον Παράδεισο, και υπήρχε και στον άδη με την θεωμένη του ψυχή, και με τον Πατέρα και το Πνεύμα υπερφυσικά συνέδρευε ως Θεός απερίγραπτος. Ήταν παντού παρών, χωρίς να πάθει τίποτε η Θεότητα στον τάφο, όπως δεν έπαθε και στον σταυρό. Και το σώμα του Κυρίου υπέστη φθορά, δηλαδή χωρισμό ψυχής και σώματος, αλλά όχι διαφθορά, δηλαδή τέλειο αφανισμό σαρκός και μελών’
[Συναξάρι Μ. Σαββάτου].

     «Ὁ ᾍδης Λόγε συναντήσας σοι, ἐπικράνθη, βροτὸν ὁρῶν τεθεωμένον, κατάστικτον τοῖς μώλωψι καὶ πανσθενουργόν...».


     Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.